Gebruikersvoorwaarden

GEBRUIKERSVOORWAARDEN MyChannels

Naast onze algemene voorwaarden ten aanzien van contractanten gelden er ook regels voor (het gebruik van) onze website. Door het bezoeken en het gebruikmaken van onze website (en ons videoplatform) aanvaard je de toepasselijkheid van deze gebruikersvoorwaarden en zijn deze regels dus bindend op jou van toepassing

Introductie

Deze gebruikersvoorwaarden gelden zowel voor een Maker als voor een bezoeker die onze website bezoekt en gebruik maakt van ons videoplatform. Wij verwijzen je voor eventuele definities naar de algemene voorwaarden van MyChannels.

De content

 1. De beschikbare content op ons videoplatform kan van tijd tot tijd variëren. MyChannels behoudt zich het recht voor om het aanbod van content zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen en/of te verwijderen.
 2. Sommige content zal (tevens) beschikbaar zijn in HD-content en 3D-content. Dergelijke content is uitsluitend te bekijken op Media die HD en/of 3D ondersteunen en via een internetverbinding die voldoende bandbreedte heeft. Bezoeker is er zelf verantwoordelijk voor of HD-content of 3D-content kan worden afgespeeld op systemen van de bezoeker en/of Maker en of de bandbreedte van de internetverbinding van de bezoeker voldoende is voor deze content.
 3. De content wordt aangeboden onder de vermelding van een leeftijdsclassificatie. Bezoeker en Maker verklaren door gebruik van het Videoplatform tenminste de voor de specifieke content vereiste leeftijd te hebben.

Gebruik

 1. Het Videoplatform is beschikbaar voor personen van alle leeftijden.
 2. Het is zowel bezoeker als Maker niet toegestaan om berichten te plaatsen op de website die volgens de in het verkeer geldende opvattingen onfatsoenlijk zijn. MyChannels behoudt zich het recht voor, om berichten die naar de mening van MyChannels onfatsoenlijk zijn van de Website verwijderen.

Registratie

 1. Het beheer en het wijzigen van een Channel vindt plaats op een Gebruikerspagina. Ten behoeve van het maken van een Makerspagina, dient Maker zijn e-mailadres als gebruikersnaam op te geven en een uniek wachtwoord te kiezen.
 2. Maker zal het wachtwoord in combinatie met de gebruikersnaam strikt geheimhouden en niet aan derden bekend maken. Elke inlog die met de combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord wordt gedaan, wordt geacht door deze Maker te zijn gedaan of met goedkeuring van Maker. Misbruik/oneigenlijk gebruik van het wachtwoord in combinatie met de gebruikersnaam komen voor rekening en risico van de Maker, tenzij dit gebruik aan MyChannels kan worden toegerekend.
 3. Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacy Statement van MyChannels van toepassing, zoals dat is gepubliceerd op de website. MyChannels is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. MyChannels is onder nummer 1495721 aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Bezoeker en/of Maker erkent dat het materiaal en/of de content op de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, audio- en videoclips, de content, redactionele inhoud, de scripts, software en databanken die worden gebruikt om de diensten van MyChannels uit te voeren, beschermde informatie en materialen bevatten, die eigendom zijn van MyChannels en/of haar licentiegevers en die worden beschermd door toepasselijke wetten op het gebied van intellectuele eigendom en andere wetten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot die op het gebied van auteursrechten, naburige rechten en databankrechten. Bezoeker en/of Maker stemt ermee in dat hij dergelijke beschermde informatie en materialen op geen enkele wijze zal gebruiken, anders dan voor gebruik van de content in overeenstemming met de voorwaarden van MyChannels. Geen enkel deel van de content mag in welke vorm of wijze dan ook worden gereproduceerd, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan in de voorwaarden van MyChannels.
 2. MyChannels verklaart dat zij van rechthebbenden de nodige rechten heeft verkregen.
 3. Bezoeker en/of Maker begrijpt dat de content technische beveiliging bevat, aangebracht door MyChannels en/of haar licentiegevers, om de digitale informatie te beschermen en het gebruik van de content te beperken in overeenstemming met het verleende gebruiksrecht, en dat bezoeker en/of Maker al dan niet beveiligde content dient te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van MakerChannel, en dat ieder ander gebruik van de content een inbreuk op auteursrechten kan vormen. Het is bezoeker en/of Maker derhalve uitdrukkelijk niet toegestaan de door of namens MyChannels aangebrachte technische voorzieningen te omzeilen in de zin van artikel 29a Auteurswet. Bezoeker en/of Maker stemt er dan ook mee in geen enkel element van de beveiliging van de content of van het videoplatform te zullen (proberen te) schenden, omzeilen, reverse-engineeren, decompileren, uit elkaar halen of op andere wijze bewerken.
 4. MyChannels hanteert voor haar videoplatform en website een speciale procedure waarbij rechthebbenden aan MyChannels per e-mail of brief kunnen melden dat content is geplaatst welke inbreukmakend en/of onrechtmatig is of kan zijn jegens hen. Ook kunnen bezoekers en/of Makers of andere rechthebbenden gebruik maken van een speciale meldknop op de website om melding te maken van mogelijk inbreukmakend en/of onrechtmatig handelen. MyChannels zal naar aanleiding van een dergelijke melding zich inspannen de (vermeend) inbreukmakende en/of onrechtmatige content zo spoedig mogelijk, al dan niet tijdelijk, te (doen) verwijderen, indien uit de melding in alle redelijkheid blijkt dat de content onmiskenbaar inbreukmakend en/of onrechtmatig is. MyChannels is te allen tijde gerechtigd een verzoek om informatie, materiaal/content te (doen) verwijderen niet of niet geheel in te willigen, indien de content naar de mening van MyChannels in alle redelijkheid niet onmiskenbaar inbreukmakend en/of onrechtmatig is.

Klachten

 1. De bezoeker en/of Maker dient eventuele klachten of vermeende aanspraken te allen tijde binnen 24 (vierentwintig) uur na constatering, of in ieder geval zo snel mogelijk, kenbaar te maken aan MyChannels door een email te sturen naar het e-mailadres support@mychannels.com . Indien en voor zover MyChannels op welke grond ook jegens bezoeker en/of Maker aansprakelijk mocht zijn voor enige door bezoeker en/of Maker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de vergoeding die MyChannels voor het verlenen van haar diensten van bezoeker en/of Maker heeft ontvangen of zou hebben ontvangen.

Aansprakelijkheid

 1. MyChannels verleent geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van het niet kunnen afspelen van content indien zulks het gevolg is van ontoereikende functionaliteit en/of storingen van de afspeelapparatuur of de internetverbinding van de bezoeker en/of Maker. De minimale functionaliteiten voor het afspelen van content, zijn weergegeven op de website onder het kopje ‘systeemvereisten’.
 2. MyChannels aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van de content. Bezoeker en/of Maker is zich ervan bewust dat de content door derden is gemaakt en dat MyChannels slechts een platform biedt om de content te kunnen vinden en afspelen.
 3. De beschikbaarheid van content, ieder aanbod van MyChannels, op haar website of anderszins, is vrijblijvend.
 4. De bezoeker is aansprakelijk voor schade geleden door MyChannels ten gevolge van gebruik van content in strijd met het bepaalde in de voorwaarden van MyChannels.

Slot

 1. MyChannels behoudt zich het recht voor, om van tijd tot tijd, wijzigingen aan te brengen in deze gebruikersvoorwaarden. De meest actuele versie van de gebruikersvoorwaarden kan altijd op de website geraadpleegd worden.
 2. Op deze gebruikersvoorwaarden als ook op elke overeenkomst met MyChannels en en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een overeenkomst tussen partijen zullen, voor zover het conflict niet gezamenlijk wordt opgelost, met uitsluiting van iedere andere rechter worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.